Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – TEAM GRIP

1. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

1.1 Op alle met TEAM GRIP gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. In de navolgende tekst dient TEAM GRIP  telkens gelezen te worden als TEAM GRIP en de ter uitvoering van de overeenkomst door TEAM GRIP ingeschakelde derden.

2. OMVANG VERPLICHTINGEN

2.1 Met TEAM GRIP gesloten overeenkomsten leiden voor TEAM GRIP tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. TEAM GRIP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dien verstande zoals dit naar de maatstaven van het moment van nakomen van TEAM GRIP verlangd kan worden.

2.2 Voor zover TEAM GRIP voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is TEAM GRIP uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

3. TARIEVEN

3.1 Alle door TEAM GRIP opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

4. PLAATSING

4.1 Door TEAM GRIP aangeboden trainingen/cursussen in groepsverband vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Indien er meer aanmeldingen zijn dan de omvang van de groep toelaat, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. Voor de aanmeldingen die buiten de eerste plaatsing vallen kan in overleg een volgende groep samengesteld worden.

5. ANNULEREN/ONTBINDEN/OPZEGGEN

5.1 Niet-deelnemen aan een training/cursus op die datum waarop men geplaatst is, wordt gezien als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient altijd via de mail kenbaar gemaakt te worden. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. De algemene voorwaarden zullen dan tevens van toepassing zijn op de relatie tussen TEAM GRIP en de vervanger.

5.2 TEAM GRIP is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet van TEAM GRIP kan worden verlangd.

5.3 TEAM GRIP behoudt zich het recht voor om deelnemers van verdere deelname aan de trainingen/cursussen uit te sluiten. Hiervan is sprake wanneer deelnemers door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training/cursus belemmeren of bemoeilijken. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de dienst onverlet.

6. VERSCHULDIGDE KOSTEN

6.1 Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is € 15,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de betreffende training/cursus prijs verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs van de betreffende training/cursusverschuldigd.

6.2 Indien een training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de al door de opdrachtgever verrichte betaling terugbetaald.

7. BETALING

7.1 Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een training/cursus door TEAM GRIP te zijn ontvangen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij het beoefenen van de aangeboden sportdisciplines waaronder; fysieke en mentale training, sparvormen of andere activiteiten, uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

8.2 De opleiders/trainers doceren een systeem waarbij fysiek contact onvermijdelijk is in het opleiden. Fysiek contact kan variëren van eenvoudige grepen tot duw-, stoot- en traptechnieken, welke een fysieke en/of mentale impact kunnen hebben op de deelnemer.

8.3 Door aan deze training deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij het onderhavige sportonderricht accepteert. TEAM GRIP is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële schade van goederen of immateriële schade (bv. emotionele schade of lichamelijk letsel) aan personen noch voor de daaruit voortvloeiende schade.

9. KLACHTEN EN GESCHILLEN

9.1 Bij TEAM GRIP ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door TEAM GRIP binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.

9.2 Op alle overeenkomsten met TEAM GRIP is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.

Gebaseerd op 4 recensies
Ellen Bannink
2023-02-14
Onze zoon heeft heel veel geleerd tijdens de rots en water training. Beter voor zichzelf opkomen, mening durven te geven, grenzen aan geven. En dit allemaal mede dankzij zichzelf, de training en Karen. De training wordt al "spelenderwijs" gegeven. Dit werkt goed bij kinderen ( en mn bij jongens, volgens mij) Super, dankjewel nogmaals
J. Hof
2023-02-03
Onze dochter heeft met veel plezier aan deze training meegedaan en en veel van geleerd. Bedankt!
Jessica Onderstal
2022-03-24
fijn om te zien hoe mijn dochter door Team Grip is gegroeid... Tiener meiden vertellen niet alles , dus daarom is de update elke week na de training super fijn!
Laura Wensink
2021-11-20
Mijn dochter heeft vorig jaar de Rots en Water training gevolgd bij Team Grip. Ze heeft hier veel van geleerd en nu een jaar later heeft ze er nog veel profijt van. De manier waarop de training wordt gegeven, sluit ook erg aan bij de leef- en beleef wereld van kinderen en er is ruimte voor eigen inbreng.